Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Region Kalmar län: Stöd för att lindra covid-19-effekter

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

Covid-19-pandemin satte sin prägel över regionala utvecklingsnämndens sammanträde på torsdagen. Flera av besluten handlade om olika former av stöd.

En ansökan för omställning och omstart i Kalmar län är på gång till den regionala fonden Småland och öarna. Totalt handlar det om ett projekt på fem miljoner kronor.

Det handlar om sju områden där olika insatser ska ske, exempelvis att företag ska kunna få stöd för extern rådgivning, att genomföra olika omställningsåtgärder inom besöksnäringen, ordna framtidsseminarier för olika branscher och geografiska områden och att ta fram olika scenarier för den kommande tiden för ett fördjupat arbete inom olika branscher.

Nämndens presidium fick i uppdrag att färdigställa ansökan och skicka in den.

Tillfälligt ändrade anslagsregler för studieförbunden

Covid-19 kommer inte att påverka det regionala stödet till studieförbunden i Kalmar län nästa år. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden på torsdagen. 

Då både statsbidrag och regionalt stöd normalt utgår från föregående års verksamhet skulle det riskera att leda till kraftigt minskade bidrag nästa år då en hel del verksamhet har fått ställas in på grund av covid-19. En tillfällig ändring innebär nu att verksamheten 2019 är underlag för anslagen 2021.

Stöd för digitala handelsplatser

Den lokala handeln i länets kommuner har drabbats hård i covid-19-pandemins spår. För att stötta handeln att skapa digitala handelsplatser avsätts 1,2 miljoner kronor. Stödet kan också omfatta marknadsföringsinsatser och utbildning. Pengarna kan sökas av respektive kommun i länet upp till 100 000 kronor per kommun.

Bredbandsutbyggnaden i länet ska skyndas på

Utbyggnaden av bredbandsnäten i Kalmar län och nationellt har tappat fart under 2019 jämfört med 2015-2018. För att påskynda utbyggnaden har en länsgemensam finansieringsmodell tagits fram. Tanken är att modellen ska leda till investeringar i bredbandsnät där de på kommersiell grund inte är lönsamma. Utbyggnaden i länet ska i så fall ske i samverkan med nätägare.

Den regionala finansieringsmodellen garanterar dock inte en utbyggnad till alla i Kalmar län men kommer främja utvecklingen. Region Kalmar läns finansiering av bredbandsutbyggnad hanteras i den ordinarie budgetprocessen.

Regionala utvecklingsnämnden godkände redovisningen som ursprungligen kommer från ett uppdrag som regionfullmäktige beslutat om.

Sex målbilder i regional biblioteksplan

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut ett förslag till regional biblioteksplan 2021-2024 på remiss till berörda intressenter. Planen har tagits fram i samråd med länets kommuner och har sex målbilder med tillhörande fokus- och insatsområden.

Ett av dessa är att leverera likvärdiga bibliotekstjänster till prioriterade målgrupper som personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter samt barn och ungdomar. Ett annat är att öka tillgängligheten genom digitala tjänster och få fler att använda dem, samt att öka besöksantalet, både fysiskt och digitalt.

Sverigedemokraterna reserverade sig för att det i planen ska framgå att det särskilt är det svenska språket som behöver stärkas, till gagn för landets samtliga invånare och integrationen i vårt samhälle.

Remisstiden är till 15 oktober. Den regionala biblioteksplanen fastställs slutligen av regionfullmäktige.

Samverkan för utbildningssatsning inom kollektivtrafiken

Region Kalmar län bör ta på sig ansvaret att skapa en regional samverkansgrupp mellan Region Kalmar län, arbetsgivare och utbildningsaktörer inom länet för att säkra tillgången till personal inom olika yrken inom kollektivtrafiken i länet. Därmed är det inte aktuellt med ett särskilt kompetenscenter.

Det har utredningen om att etablera ett kompetenscenter kommit fram till.

Syftet med arbetet inom samverkansgruppen är att genomlysa det regionala behovet av personal inom persontrafiken, vilket idag omfattar bussförare samt buss- och tågtekniker. Sedan att utifrån behov arbeta för en etablering av YH-utbildning för tågtekniker i Kalmar län. Dessutom att samverka så att innehåll i utbildningar matchar behoven hos de regionala arbetsgivarna och hos Kalmar länstrafik samt att samordna marknadsföringsinsatser i Kalmar län som arbetsgivare och utbildare redan gör.

Målet är att attrahera de som vill arbeta inom området och öka antalet utbildade bussförare och buss- och tågtekniker.

Regionala utvecklingsnämnden godkände för sin del slutredovisningen på torsdagen. På fredag behandlas den av kollektivtrafiknämnden.

2,9 miljoner till organisationer för funktionsnedsatta

Regionala utvecklingsnämnden fördelade vid sitt sammanträde sammanlagt 2 864 000 kronor till länets organisationer för funktionsnedsamma. Totalt är det 29 organisationer som får bidrag. Mest får Funktionsrätt, Kalmar län 942 000 kronor, Synskadades riksförbund i Kalmar län 361 000, Reumatikerdistriktet 310 000, FUB i Kalmar län 235 000 och Hjärnkraft i Kalmar län 190 000.

1,6 miljoner i projektstöd

Regionala utvecklingsnämnden sa torsdagen ja till två projekt på totalt drygt 1,6 miljoner ur så kallade 1:1-medel.

  • Stiftelse Capellagården får drygt 1 miljon kronor till ett projekt för att stödja konstnärligt entreprenörskap samt bidra till utveckling och tillväxt inom regionens kreativa och kulturella näringar. Detta genom att under tre års tid arbeta fram en modell för kulturinkubatorer i syfte att stärka enskilda solo- och småföretag med deras innovationsledningsförmåga och företagsutveckling. Det kan exempelvis handla om att digitalisera, organisera, internationalisera och/eller utveckla den konstnärliga kärnverksamheten.
  • Kommunförbundet Kalmar län får 594 360 kronor under två år för att arbeta med kvalitetssäkring och digitalisering av elevhälsoenkäten, som i dag sker helt manuellt. Genom detta skapas ett underlag för att åtgärda brister samt förebygga elevhälsoarbetet såväl i skolan, som kommunen samt regionalt. Digitaliseringen av enkäten förenklar och förbättrar även möjligheten att följa den enskilda elevens hälsoutveckling under skoltiden. Resultatet av elevhälsoenkäten kan dessutom användas nationellt i analysarbetet kring barn- och ungas hälsa. Nämnden förutsätter föräldramedverkan vid enkäten. SD ville ha en ännu tydligare skrivning när det gäller föräldrarnas delaktighet.
FOTO: REGION KALMAR LÄN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS