Så svarar Liberalerna i Oskarshamns kommun på ON-läsarnas frågor

Så svarar Liberalerna i Oskarshamns kommun på ON-läsarnas frågor

2021-01-13 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Liberalerna i Oskarshamns kommun har nu, via oppositionsrådet Mathias Karlsson (bilden), svarat på ON-läsarnas frågor:


Hur ser integrationen ut i Oskarshamn?

– I dag har vi i kommunen ett väl fungerande samarbete med näringslivet, som gör att många snabbt får arbete eller praktik. Det område som vi tyvärr inte har satsat tillräckligt mycket på är skolan. Det är tidiga insatser och att vi faktiskt har tid för alla, som gör skillnad. Vår kommun har lyckats bra för dem som är i arbetsför ålder. 

Mathias Karlsson (L).Hur ser ditt parti på framtiden för Oskarshamns sjukhus?

– Ska finnas kvar och utvecklas. Vi vill motverka alla former av avveckling. Sjukhuset fyller en viktig roll i en  industristad både för tryggheten och som i en viktig variation av arbeten i vårt område.  


Hur kommer det sig att äldreboendet i Misterhult läggs ned när behovet av äldreboenden är så stort och bara kommer att öka i framtiden?
– Vi har varit tydliga med att vi vill ha kvar verksamheten i Misterhult. Dels för att det är kostnadseffektivt. Bra och billiga lokaler och vi har ett helt annat personalupptagningsområde än inne i staden. Det visar att vi tycker att det är viktigt med kommunal närvaro även i norra delen av kommunen. Vi har en lång kö med människor som behöver en plats, som nu tvingas till ensamhet i sina hem. Vi vill att norra kommundelen ska utvecklas och då är arbetstillfällen på orten viktigt.

  
Hur ser ni på det här med högre lön till undersköterskor?
– Vi ligger bra till i jämförelse med andra kommuner med samma förutsättningar och framförallt i Kalmar län. Genom att införa LOV så får också fler aktörer möjlighet att profilera sig med god arbetsmiljö och löner. Fler arbetsgivare och större valfrihet leder till högre lön och bättre trivsel.


Skulle ni vilja äta äldreomsorgens mat?
– Absolut, vi håller bra kvalité. Maten lagas på de flesta boenden. Den mat som levereras utgår till stor del från Solbacka, som tillagar maten och är ett populärt ställe där många utanför verksamheten också kommer och betalar för en dagens lunch. Maten på boendena är mycket bra.

Hur ser äldreomsorgen ut framåt? Vad kommer att bli bättre? Eller sämre?
– Det blir fler som behöver vård och samtidigt blir det färre som ska betala och finansiera framtidens ökning av brukare. Det är en utmaning som kommunen oavsett politiskt styre måste planera för redan nu. Med en långsiktighet blir förutsättningarna bättre.  

Varför satsar ni aldrig på äldreomsorgens personal?
– Våra budgetförslag går inte igenom i fullmäktige, men där finns det ett större anslag till äldreomsorgen än vad majoriteten budgeterat. Med en större framförhållning, fungerande schemaläggning och lönehantering så blir det bättre för alla. Har vi även fler privata aktörer så konkurrensutsätter vi oss själva och personalen kan själva välja sin arbetsgivare.

Vad tänker ni göra för att stärka skolornas ekonomi? Inte bidrag för särskilda satsningar, utan den vanliga ekonomin.

– Vi är tydliga i vår budgetsatsning när det gäller skolan. Vi tillför skolan och berörd förvaltning åtta miljoner mer än majoriteten. Vi föreslog en ökad elevpeng med drygt 1 500 kronor. Det är glädjande att kommunen klättrar i rankingen som Lärarförbundet publicerat men vi poängterar också att den rankingen inte visar om vi blir bättre eller sämre, utan bara hur vi förhåller oss till andra. Vi har alltid prioriterat skolan allra först och fortsätter stå först i ledet när det gäller satsningar på våra barn.


Vad tycker ni är viktigast för att gruppen unga vuxna ska vilja bosätta sig här?  

– Det är viktigt med en flexibel arbetsmarknad, att många arbeten och kompetenser erbjuds. Det är därför viktigt att lyssna på det lokala näringslivet och se vilken kompetens som efterfrågas. Det krävs att kommunen i så stor utsträckning som möjligt bidrar till den kompetensen. För unga vuxna är det också viktigt att ha en kommun vars skola och barnomsorg är välfungerande och har god ranking. Att vi inte uppfattas som en kommun av gubbar för gubbar!  Kulturen, de kreativa värdena behöver lyftas mer.

Det är viktigt att vårt samhälle utvecklas – vi behöver framförallt fler högutbildade i vår kommun framöver. Hur kan vi jobba med det som kommun?

– Vi behöver en fungerande infrastruktur som gör att det inte känns svårt att ta sig hit eller ut i världen. Det måste finnas det som man tar för givet på en relativt hög nivå. Kommunen behöver hjälpa företag med det som förväntas och vara bättre på att kanalisera alla de gemensamma krafter som vi har. Vi behöver en tydlighet i vad vi ska satsa på de närmaste 5, 10, 30 åren. Våra kostnader måste kunna bäras, med en rimlig skattenivå. 

– Kommunen bör vara delaktig och bjuda in till spännande demo och pilotprojekt. Ska vi få unga välutbildade att stanna eller komma hit, måste vi kunna erbjuda bra utbildningar i samarbete med företagen och locka studenter från andra orter. Ett bra exempel på verksamhet är en forskningsreaktor där vi kan knyta flera universitet till oss.

Hur ska Oskarshamn få fler butiker att vilja etablera sig här?

– Oskarshamn har ett rikt butiksliv sett till antalet invånare. Det är positivt och det är något vi vill värna om och gärna stötta ännu mer. Vi vet också att största konkurrensen för butiker numer finns online då näthandel ökat extremt fort. Här behöver vi hjälpa våra butiker att ta en del av den marknaden. Vi menar ändå på att kommunen har stora utmaningar framför sig när det gäller näringslivsfrågor och önskar att mer tydliga insatser görs för att t.ex. klättra på rankingen. Har vi en positiv inställning till företagande gynnar det alla.

– Kommunen måste ta ett större ansvar för att vi har levande centra. Vi behöver skapa fler anledningar att handla på hemmaplan. En del av Novas verksamhet kan förläggas i tomma lokaler. Vi behöver skapa spännande rum och hitta fler besöksanledningar. Underlaget för handel behöver förstärkas i samband med event, konst, föreningsverksamhet, tävlingar som gynnar både handel och boende.


Vad gör ni för att underlätta för företag som vill etablera sig i kommunen?


– Vi vill satsa mycket på att göra kommunen attraktiv på många sätt. På så sätt gör vi kommunen attraktiv att bo och leva i, vilket gör att företagen aldrig behöver tvivla på om rätt kompetens finns att tillgå i kommunen.

Det behövs fler hyreslägenheter med låg hyra för låginkomsttagare och ensamstående med barn och utan barn. Är det en möjlighet?

– Det vore olämpligt att som kommun subventionera lägenheter till målgrupper med viss ekonomisk situation eller civilstånd. Det är inte heller något som vi på något sätt får göra enligt svensk lagstiftning. Det bästa är istället att bygga fler bostäder och sätta ut dessa till gällande marknadspris. Då ökar aktiviteten på bostadsmarknaden och det gynnar även den målgrupp som avses i frågan. Byggebo är också tillmötesgående gentemot sina hyresgäster vad det gäller pris och service. Det är också viktigt att inte slå ut de privata hyresvärdarna genom en otillbörlig konkurrenssituation. Ökar vi antalet studenter så kan det leda till någon form av mindre billigare boenden, vilket i sig gör att fler kan välja en sådan lösning.

Hur anser du att en politiker bör bemöta ungdomar som engagerar sig för klimatet? Är det inte så att just denna fråga ”tillhör” ungdomar då de får leva med konsekvenserna?

– Självklart är det viktigt att unga engagerar sig. Det är idag ett stort intresse och engagemang kring miljö- och klimatfrågor, det finns även många arenor att diskutera och presentera sina tankar och åsikter.

 
Vad gör ni för satsningar för miljö och klimat & vilka av dessa har ni genomfört?

– Miljöfrågor hanterar vi dagligen. Allt från matsvinn till bevarandet och satsning på mer kärnkraft. Vi arbetar efter att förorenaren ska stå för kostnaderna. Samtidigt som det ska vara möjligt att bo kvar och utveckla landsbygden.

Oskarshamn har under en längre tid haft ”barnvänligaste kommunen” i sin presentation med mera. En fyrabarnsmamma tycker att Oskarshamn är en bra kommun för familjer på det hela taget, men vad kommer ni att göra för att stärka det ytterligare och på så sätt öka chansen att fler barnfamiljer flyttar hit?

– Det är som vi svarat tidigare. Mer fokus på en attraktiv kommun. Mer resurser till skolan. I kombination med fler bostäder och ett bättre näringslivsklimat.

Varför satsas så mycket i stan på bekostnad av övriga kommunen?

– Det kommer alltid finnas mer service, handel, restauranger och övrigt utbud i stadskärnan, men för att det ska vara möjligt, så måste även attraktiviteten i ytterområdena lyftas. Det finns bra boenden och härliga miljöer. Även en möjlighet att bedriva olika typer av näringslivsverksamhet. Så vi kommer åter till vikten av en bra infrastruktur, vägar, bredband och närhet till affär, busslinjer, med mera.


Vad kommer ditt parti att göra för att landsbygden ska leva?

– Göra det möjligt att fortsätta utvecklas, säg ja till byggnation, Vi behöver satsa mer på enskilda vägar, stötta företagande, skärgården måste bli mer tillgänglig, samarbeta mer med föreningar och eldsjälar.  Visa i budgeten att man menar allvar. Vi behöver planer för hur vi ska utveckla våra mindre orter.

Vad är Oskarshamn kommuns största utmaning i dagsläget och hur ska vi lösa problemområdet?

– Vi står inför stora investeringar på många områden. För att klara framtiden behöver vi en struktur och en väl genomarbetad investeringsplan (Masterplan). Vi ska klara att betala drift och avskrivningar på sikt. Vi vet att vi kommer få ökade kostnader för vård av våra äldre.

Hur ska Oskarshamn nå sina tillväxtmål (30 000 invånare, mera)?

– Vi behöver jobba målmedvetet, efter de planer som vi tagit fram. Se till att investera klokt, sätt mål som vi kan och vill nå. Vi behöver fler bostäder, mer fokus på kreativa värden och en bredare arbetsmarknad. Fokusera mer på utbildning, kompetens och attraktivitet. Inte bara på mer industri.

– Ska våra företag kunna utvecklas och fler vilja etablera sig här så behöver vi en bättre infrastruktur och göra mer för att lyfta näringslivet och samordna våra resurser.

FOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: