Andreas Erlandsson (S): ”Under all kritik”

Andreas Erlandsson (S): ”Under all kritik”

2021-07-12 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Politikerna i Oskarshamns kommun tog ett beslut om slutförvaret och Clab under måndagskvällens extrainsatta fullmäktigesammanträde.

Regeringen har flaggat för att ett beslut kan komma att fattas om att utöka mellanlagret Clab, för att förhindra att det blir fullt.

Något besked om slutförvaret i Östhammar har, däremot, inte kommit än – vilket har resulterat i reaktioner härifrån, i och med att Oskarshamns kommun vill se ett samlat beslut när det gäller dessa ansökningar.

Kommunen tror inte att det är bra att dela på besluten, i och med att man riskerar att hamna i ett läge där slutförvaret skjuts på framtiden.

Under måndagskvällen behandlades remissvaret i ärendet om tillåtlighet och tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Oskarshamns kommun avstyrker remissens intentioner om en delad process.

Tydligt svar

Det är regeringen som vill få in kommunens synpunkter på att avgörandet som avser utökning av lagringskapaciteten i Clab fattas i ett separat beslut. Oskarshamns kommun har fått möjligheten att komma in med synpunkter och miljödepartementet vill ha in svaret senast den 31 juli.

Departementet får nu ett väldigt tydligt svar i frågan.

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande, sa så här under måndagskvällens digitala fullmäktigemöte:

– Få frågor har en kommun kämpat med under så lång tid som denna. Mängder med tid och resurser har lagts på att följa frågan och bevaka kommunens intressen. Kommunen har hela tiden, ända sedan tillståndet gavs för att verksamheten skulle få starta 1978, varit väldigt tydlig med att Clab inte på något vis får betraktas som ett slutförvar.

”Om processen splittras, finns en uppenbar risk för att frågan om slutförvaret skjuts fram – med många år in i framtiden”

ANDREAS ERLANDSSON (S)

– Vid det senaste tillfället – 1998, då man utökade tillståndet från 5 000 ton till 8 000 ton – så var kommunen ytterst tydlig med att man inte kommer att acceptera en ytterligare utökning om det inte finns en färdig och hållbar lösning på plats för ett slutförvar. Den inställningen har vi fortfarande.

– Om processen splittras, finns en uppenbar risk för att frågan om slutförvaret skjuts fram – med många år in i framtiden. Jag tycker att det är ett oansvarigt agerande mot en kommun som har tagit, och tar, ett stort nationellt ansvar i en viktig fråga.

– Yttrandet pekar på att juristerna gör olika bedömningar på om kommunen skulle ha så kallad vetorätt i frågan eller inte. Vi känner till att kärnavfallsrådet gör bedömningen att vi inte skulle ha det – men av miljöbalkens 17:e kapitel, sjätte paragrafen, framgår det att kommunen bör beredas detta då en utökning på närmare 40 procent bör betraktas som en väsentlig förändring, sa Andreas Erlandsson.

Han fortsatte:

– Om man nu vill splittra processen för att kunna hantera efterföljande överklaganden, med mera, som man hänvisar till – så är det på ett villkor som vi kan gå med på detta. Och det är att man i så fall hanterar slutförvarsfrågan först – och därefter hanterar man utökningen av Clab.

”Går att säga mycket”

– Det går att säga mycket mer om detta – men vi kan konstatera att detta var en av de mest onödiga remisser som vi har fått till oss. Det kan inte ha undgått någon vilken inställning vi i Oskarshamns kommun har i frågan – och vad svaret från oss skulle bli. Och att dessutom skicka den för besvarande – med kort remisstid – mitt i semestern är under all kritik när det kommer till hantering av ärenden som dessa, sa Andreas Erlandsson.

Andreas Erlandsson (S). Arkivfoto: Peter A Rosén

Lena Granath (V) kände också en stor frustration över att man agerar på det här sättet på riksplanet.

– Vi har i kommunen under väldigt, väldigt många år hanterat kärnavfallsfrågan – och haft olika fokusgrupper, med invånare och närboende och så vidare. Man kan inte hantera det så här lättvindigt som man gör, underströk hon.

Lena Granath (V). Arkivfoto: Pierre Stjernfeldt

Mattias Bäckström Johansson (SD) sa så här:

– Jag tycker att det här är högst oskäligt, sättet som man har hanterat frågan på. Men jag vill också rikta en tydlig eloge till hur man från kommunledningshåll har hanterat frågan och stått upp för kommunen i alla dess delar. Oskarshamns företrädare har haft en tydlig uppfattning hela vägen – och det tror jag kommer att vara vägvinnande i sak.

Mattias Bäckström Johansson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

De politiska partierna i fullmäktige tog ett väntat beslut på måndagskvällen – de är helt eniga i den här frågan.

Dela gärna artikeln: