Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Arenautredningen i Oskarshamn är klar: Kan bli nödvändigt med en skattehöjning

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

787,5 miljoner kronor.

Det är den beräknade sammanlagda investeringskostnaden för de planerade idrottsanläggningarna i Oskarshamn.

De årliga driftkostnaderna landar på 74,1 miljoner kronor, och uthyrningsintäkterna ger inte mer än 9,3 miljoner kronor, enligt beräkningarna. Kommunens ökade nettokostnader skulle därmed uppgå till 64,8 miljoner kronor, per år, vilket motsvarar över 3 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag och mer än hela fritidskontorets årsbudget på cirka 59,7 miljoner kronor.

“Investeringen skulle behöva lånefinansieras (den genomsnittliga avskrivningstiden på arenan bedöms hamna på 33 år) och innebära ökade kapitalkostnader. Kommunens årliga kostnader för anläggningarna uppskattas inte kunna täckas av intäkter från uthyrning eller framtida budgetanslag. En skattehöjning kan därför bli nödvändig”, står det i arenautredningen, som nu är klar och öppen att ta del av.

Oskarshamns kommun har genomfört ett antal utredningar inom ramen för projekt idrottsanläggningar våren 2024. De anläggningar som omfattas är:

 • Ny arena för ishockey och evenemang
 • Ombyggnation av befintlig ishall, Be-Ge Hockey Center, och Idrottsparken
 • Nytt racketcenter
 • Upprustning av ridhus
 • Anläggning av nya kastplaner för friidrotten

Den nya arenan står för den största investeringen, på 545 miljoner kronor. För att finansiera driften föreslås avsättning av framtida budgetmedel, utdelning från kommunens bolag samt eventuellt en skattehöjning. Arenan väntas dock även medföra positiva effekter för besöksnäring och platsmarknadsföring.

Den nya arenans publikkapacitet vid match:

 • Totalt antal besökare: 4 310
 • Antal sittplatser: 2 928
 • Antal platser i loger: 152
 • Ståplats, hemmastå: 850
 • Ståplats, bortastå: 160
 • Rullstolsplatser, permanenta: 10
 • Rullstolsplatser, flexibla: 15.

Ombyggnationen av den befintliga arenan – Be-Ge Hockey Center/idrottsparken – kommer att kosta 27 miljoner kronor, enligt beräkningarna.

Ett racketcenter kostar 167,5 miljoner kronor, en ridanläggning landar på 45 miljoner kronor och en anläggning för kastgrenar kostar 3 miljoner kronor.

“Investeringsvolymen kan i ett kalkylskede endast uppskattas med så bra och aktuell noggrannhet som möjligt. Detta har gjorts i fallet med arena och racketcenter, där även risk motsvarande 5 procent av investeringsvärdet ligger med. Övriga uppskattningar är inte så detaljerade, då de endast har varit enklare förstudier. I kalkylen har även en hög risk/osäkerhet lagts in i ridanläggningen baserat på att projektet är i ett tidigare skedde än övriga projekt. Det finns tyvärr inga vattentäta sätt att säkerställa att kalkyler håller eller att projekten blir enklare och billigare än den första riktiga kalkylen redovisar. Många arenaprojekt sväller och det finns många exempel de senaste 15 åren då flera projekt blivit dyrare. Framför allt efter sista årens kostnadsökningar har många projekt pausats. Här kommer kapitalkostnaderna (avskrivningar + räntekostnader) att spela stor roll med höga investeringsbelopp och räntor som stigit”, skriver man i arenautredningen.

Driftkostnaden för den nya hockey- och evenemangsarenan uppgår till 14 miljoner kronor, enligt beräkningarna. Driftkostnaden för Be-Ge Hockey Center och idrottsparken ligger, efter ombyggnationen, på 9 miljoner kronor – ett racketcenter får en driftkostnad på 2,3 miljoner kronor, ridanläggningen landar på 1 miljon kronor och anläggningen för kastgrenar kommer att kosta 300 000 kronor per år, enligt beräkningarna.

Publik och spelare i Be-Ge Hockey Center Oskarshamn
Be-Ge Hockey Center. Foto: Pierre Stjernfeldt

Kapitalkostnaden för den nya hockey- och evenemangsarenan kommer att ligga på 32,9 miljoner kronor per år, enligt beräkningarna.

Kapitalkostnaderna för övriga arenor ser ut så här:

Be-Ge Hockey Center/idrottsparken: 1,6 miljoner kronor per år.

Racketcenter: 10,1 miljoner kronor per år.

Ridanläggning: 2,7 miljoner kronor per år.

Anläggning för kastgrenar: 200 000 kronor per år.

Totalsumma: 47,5 miljoner kronor i kapitalkostnader per år.

Arena Oskarshamn
Idrottsparken/Arena Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Totalkostnaden för de olika arenorna:

Ny hockey- och evenemangsarena: 46,9 miljoner kronor per år.

Be-Ge Hockey Center/idrottsparken: 10,6 miljoner kronor per år.

Racketcenter: 12,4 miljoner kronor per år.

Ridanläggning: 3,7 miljoner kronor per år.

Anläggning för kastgrenar: 500 000 kronor per år.

Totalkostnad: 74,1 miljoner kronor per år.

Hyresintäkter:

Nya hockey- och evenemangsarenan: 9 miljoner kronor per år.

Be-Ge Hockey Center/idrottsparken: 0 kronor per år.

Racketcenter: 300 000 kronor per år.

Ridanläggning: 0 kronor per år.

Anläggning för kastgrenar: 0 kronor per år.

Sammanlagda hyresintäkter: 9,3 miljoner kronor per år.

Total årlig kostnad:

Ny hockey- och evenemangsarena: 37,9 miljoner kronor.

Be-Ge Hockey Center/idrottsparken: 10,6 miljoner kronor.

Racketcenter: 12,1 miljoner kronor.

Ridanläggning: 3,7 miljoner kronor.

Anläggning för kastgrenar: 500 000 kronor.

Totalkostnad per år: 64,8 miljoner kronor.

Preliminära tidsplaner för nytt racketcenter och ny arena:

Racketcenter

 • Hösten 2024, upphandling av entreprenör för att bygga nytt racketcenter
 • Jan-dec 2025 byggnation av nytt racketcenter
 • Jan 2026 inflyttning i nytt racketcenter
 • Feb-mars 2026 rivning av befintlig tennis- och squashhall

Ny hockey- och evenemangsarena:

 • Hösten 2024, upphandling av entreprenör för att bygga ny arena
 • Jan-dec 2025 projektering och markförberedelser för ny arena
 • Våren 2026 – våren 2028 byggnation av ny arena
 • Sommaren 2028 inflyttning och invigning av ny arena

Skattehöjning med 80 öre?

“Finansieringen av de ökade driftkostnaderna för en ny arena skulle kunna helt eller delvis ske via en kommunal skattehöjning i Oskarshamns kommun. Finansiering via en förändring av kommunalskatten i sin helhet skulle innebära att, utifrån nuvarande befolkningsprognos och aktuella uppgifter från senaste skatteunderlagsprognos, leda till en höjning med 80 öre. Detta skulle innebära en kommunalskatt på 22,96 % efter höjningen och tillsammans med en oförändrad regional skattesats skulle den totala skattesatsen uppgå till 35,01 %. Nedan följer beräkningar utifrån flera olika nivåer. Till beräkningarna för eventuell skattehöjning används senaste skatteunderlaget som erhölls i april 2024. Ekonomiavdelningen har gjort tre beräkningar med olika förutsättningar för behov av ökade skatteintäkter”, skriver man i arenautredningen.

 • 21,6 miljoner kronor medför en skattehöjning på 30 öre, vilket motsvarar 90 kronor per månad vid en inkomst på 30 000 kronor. Motsvarar en årlig skattehöjning på 1 080 kronor.
 • 36 miljoner kronor medför en skattehöjning på 50 öre, vilket motsvarar 150 kronor per månad vid en
  inkomst på 30 000 kronor. Motsvarar en årlig skattehöjning på 1 800 kronor.
 • 57,6 miljoner kronor medför en skattehöjning på 80 öre, vilket motsvarar 240 konor per månad vid en inkomst på 30 000 kronor. Motsvarar en årlig skattehöjning på 2 880 kronor.

“De ekonomiska konsekvenserna i samband med projekten är väsentliga och kommer kräva att
framtida prioriteringsutrymmen öronmärks till projektet för att klara driften samtidigt som en
utdelning från Oskarshamns Kommunbolag AB kommer vara nödvändig i en överskådlig
framtid. Det kan inte uteslutas att en skattehöjning kan behöva användas för att eventuellt kompensera
upp de driftskostnader som inte täckts av framtida prioriteringsutrymme och utdelningar”, skriver arenautredarna i summeringen.

“Svårt”

“Under säsongen 2019/2020 gjorde Upplevelseinstitutet på uppdrag av Oskarshamns kommun och IK Oskarshamn en rad undersökningar under de SHL-matcher som spelades. Totalt besökte 80 461 personer Be-Ge Hockey Center denna säsong. 25 procent av dessa besökare kom utanför kommungränsen. Tillsammans beräknades deras vistelse inbringa lite mer än 25 miljoner kronor till företagare runt om i Oskarshamn under säsongen, i huvudsak inom de företag som har en viktig roll för att bidra till platsens attraktivitet. Att beräkna skatteintäkterna kommunen skulle erhålla utifrån ovan resonemang är svår att genomföra. Lika svårt är det att sätta värde på den publicitet som platsmarknadsföringen av ett elitlag i ishockey ger”, skriver arenautredarna.

“Den övergripande analysen av de ekonomiska konsekvenserna visar att Oskarshamns kommun idag behöver flera delar för att kunna finansiera projekten. Möjligheten att avsätta eventuella framtida prioriteringsutrymmen är osäkert till sin beräkning då den tidigare negativa befolkningstrenden inte kan bortses ifrån. Risken att kärnverksamheternas större investeringsbeslut (Äldreboende/F-9 skola), kommunkoncernens större framtidssatsningar, men även upprustning av hamnen, kan försvåras eller fördyras som följd av ett investeringsbeslut för ovan projekt ska beaktas”, skriver arenautredarna.

Kan försenas

Flera detaljplaneprocesser pågår för att möjliggöra anläggningarna. Om planerna överklagas kan det försena tidplanen. Oklarheter finns också kring hur mycket personalresurser som kommer att krävas om alla projekt ska genomföras parallellt.

Samtidigt riskerar de stora investeringarna att begränsa andra satsningar i kommunen under lång tid framöver.

Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun tog tidigare ett inriktningsbeslut om att bygga en ny ishockeyarena med plats för cirka 4 500 åskådare, med möjlighet att arrangera evenemang. Arenan är tänkt att placeras där den nuvarande tennishallen ligger.

Projektet har nu avslutat den första fasen i programskedet och ett fullständigt underlag finns för politiken att ta ställning till. Parallellt har även flera förstudier och planuppdrag genomförts, bland annat gällande ett nytt racketcenter vid Ernemar, nya kastplaner, ett nytt stall och förbättringar av ridhuset.

Då tas beslutet

Den 9 september 2024 förväntas politiken fatta beslut om hur man ska gå vidare med projekten. För arenaplanerna innebär detta antingen att gå vidare till upphandling, justera underlaget eller lägga ner projektet. Om beslut fattas om att handla upp byggnationen kan den nya arenan stå klar till säsongen sommaren 2028.

– Det känns bra att vi nu kan lämna över ett väl genomarbetat underlag för politiken och allmänheten. Tillsammans med klubbarna, olika intressegrupper, inblandade konsulter och politiken har många medarbetare lagt stor tid och kraft på dessa förstudier och på uppdraget. Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkat och nu är det upp till en politisk behandling att avgöra nästa steg, säger kommundirektören Henrik Andersson.

Henrik Andersson, kommundirektör i Oskarshamn
Henrik Andersson, kommundirektör i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Visionsbilder

I mars 2024 presenterades de första visionsbilderna på hur den nya arenan kan komma att se ut. Ritningarna visar en arena i fyra våningar med kapacitet för 4 500 personer, men utformningen kan komma att ändras under processens gång.

Ny arena i Oskarshamn, fotomontage
Arenans placering vid den central infarten till Oskarshamn. Fotomontage: Oskarshamns kommun
Ny arena, fotomontage
Arenan sedd från mittcirkeln. Fotomontage: Oskarshamns kommun
Ny arena, fotomontage
Arenan från grusparkeringen där huvudentrén är placerad. Fotomontage: Oskarshamns kommun

Avsiktsförklaring gällande hyresvillkor

Oskarshamns kommun och IK Oskarshamn har tecknat en avsiktsförklaring gällande hyresvillkor för en ny arena. IK Oskarshamns A-lag, J20- och J18-lag kommer att flytta sin verksamhet till den nya arenan, om en sådan byggs.

Enligt avsiktsförklaringen kommer IK Oskarshamn hyra lokaler för sin verksamhet i arenan baserat på en fördelning mellan ytor för aktiva, kansli, kommersiella ytor och övriga utrymmen. Hyran beräknas landa mellan 7 och 9 miljoner kronor per år.

I jämförelse med andra klubbar och hyresnivåer i Sverige är den hyra som IKO skulle få betala i en ny arena, givet föreningens storlek och omsättning, troligen högst i Hockeyallsvenskan och SHL. IKO finansierar genom sitt hyresavtal drygt 19,2 procent av arenans driftkostnader med den hyra som anges i avsiktsförklaringen, konstaterar man i arenautredningen.

Parternas målsättning är att arenan ska stå färdig för inflyttning och invigning 2028. Avsiktsförklaringen är ett första steg i processen och kommer följas av förhandlingar om slutgiltigt hyresavtal samt genomförandefrågor.

Racketcenter

Kommunen och Oskarshamns Tennisklubb har undertecknat en avsiktsförklaring gällande ett nytt racketcenter, som ska ersätta den nuvarande tennis- och squashhallen. Det nya centret planeras att byggas i anslutning till Ernemars idrottsanläggning, på fastigheten Kristineberg 1:1.

Beslutet att bygga den nya anläggningen kommer efter att kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om att en ny ishockeyarena ska byggas på platsen där den nuvarande tennis- och squashhallen ligger. Oskarshamns Tennisklubb, som grundades 1898 och är kommunens äldsta idrottsförening, bedriver idag verksamhet för alla åldrar i den befintliga hallen.

Flera banor

Det nya racketcentret kommer att innehålla fyra inomhusbanor för tennis, två squashbanor, en kombinerad badminton- och pickleballbana samt utomhusbanor med olika underlag. Övriga faciliteter inkluderar omklädningsrum, kontor, konferensrum och café.

Kommunen står för finansiering och genomförande av projektet. Tennisklubben kommer att erhålla en engångsersättning på 1,5 miljoner kronor som köpeskilling för den befintliga tennishallen. Hyresnivån för klubben i det nya centret kommer att vara stegrande under de första tio åren.

Preliminär tidplan är att kommunfullmäktige fattar beslut om genomförande den 9 september 2024. Efter det ska projekteringsunderlaget revideras innan upphandling av entreprenör sker. Byggnationen planeras pågå under 2025, med inflyttning i det nya racketcentret i januari 2026.

Engångsersättning

Oskarshamns Squashklubb bildades 2014 och är en av kommunens yngsta idrottsföreningar. Klubben har med stort ideellt engagemang byggt upp en ny hall som stod klar 2016 och erbjuder idag verksamhet för både ungdomar och vuxna.

Squashklubben kommer att erhålla en engångsersättning på 400 000 kronor som köpeskilling för den befintliga squashhallen. Hyresnivån för klubben i det nya centret kommer att vara stegrande under de första 15 åren.

Stora förändringar

Om den planerade nya arenan för ishockey och evenemang i Oskarshamn blir verklighet kommer det innebära stora förändringar för Be-Ge Hockey Center och idrottsparken. En förstudie har nu genomförts för att analysera hur anläggningen kan nyttjas på bästa sätt i framtiden.

Förstudien visar att flera verksamheter, som A-lag, J18 och J20 med tillhörande utrymmen, kommer att flytta till den nya arenan. Detta frigör lokaler i Be-Ge Hockey Center, som kan byggas om till omklädningsrum, ledarrum och andra faciliteter för dam-, flick- och ungdomslagen.

Andra planerade åtgärder inkluderar nya lokaler för vaktmästeri och driftspersonal, ombyggnation av gym och barområden samt upprustning av tidtagarhus och den anrika Paviljongen. Totalt omfattar förslaget 16 olika åtgärdspunkter.

Förstudien har tagits fram av externa konsulter i nära samarbete med fritidskontoret i Oskarshamns kommun samt de föreningar som nyttjar anläggningen idag, däribland IFK Oskarshamn, Oskarshamns AIK och Oskarshamns Sportklubb.

Drygt 27 miljoner kronor

Den totala kostnaden för samtliga åtgärder uppskattas till drygt 27 miljoner kronor. Nästa steg i processen är att genomföra mer detaljerade utredningar för att få en säkrare kostnadsbedömning.

Förhoppningen är att ombyggnationen ska ge Be-Ge Hockey Center och idrottsparken en välbehövlig ansiktslyftning och skapa bättre förutsättningar för både elit- och breddidrott i Oskarshamn.

+1
25
+1
5
+1
2
+1
5
+1
3
+1
0
+1
81

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS