Länsstyrelsen: Smittspridningen är fortsatt hög i länet

Länsstyrelsen: Smittspridningen är fortsatt hög i länet

2021-01-20 0 av Oskarshamns-NyttLÄNET

”Vaccinationen i länet går enligt plan. Denna vecka vaccineras personal inom vård och omsorg. Länsstyrelsen har börjat med tillsynsarbete enligt den tillfälliga covid-19-lagen under denna vecka”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på onsdagen.

Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronaviruset påverkar Kalmar län och gör uppdateringar av läget i länet. Den här redovisningen är en sammanfattning för att ge en översiktlig bild av hur läget och situationen förändras.

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 1

Smittspridningen är fortsatt hög i länet och antalet inneliggande för vård och intensivvård är på en fortsatt hög nivå. Region Kalmar län har aktiverat krislägesavtal för vissa personalgrupper för att klara vårdsituationen. Många kommuner redovisar också fortsatt stort tryck på vård- och omsorgspersonal på grund av hög sjukfrånvaro och ökad arbetsbelastning för att hantera vaccination av omsorgstagare. 

Vaccination av personal inom vård och omsorg pågår och nästa vecka får de första personerna i kommunernas särskilda boenden sin andra dos. På tur därefter är gruppen 70 plus. För att vaccinera den breda gruppen, personer 18-69 år, upphandlar Region Kalmar län nu tjänsten att vaccinera. Målet är att alla i Kalmar län ska erbjudas vaccination innan sommaren.

Samtidigt som provtagningskapaciteteten för att testa pågående covid-19 har ökat till att klara 10 600 tester per vecka var det betydligt färre som lät provta sig förra veckan jämfört med veckan innan. I smittspårningen märks smittspridning mellan de som samlats och firat jul och nyår tillsammans.

Under veckan kommer Länsstyrelsen att göra sina första tillsynsbesök enligt den nya covid-19-lagen. Länsstyrelsen har också en roll i att stödja och ge råd utifrån lagen. Genom lagen ska trängsel och smittspridning begränsas inom verksamheter som handel, gym och sportanläggningar, kollektivtrafik och allmänna sammankomster.

I samband med skolstarten valde de flesta av länets högstadieskolor, på inrådan av länets smittskyddsläkare, att bedriva distansundervisning fram till och med denna veckas utgång. Smittskyddsläkaren kommer inte att förlänga den generella rekommendationen, men möjligheten att bedriva distansundervisning finns kvar och kan beslutas om det behövs.   

Utmaningar för länets aktörer

  • Hantera effekterna av en ökad smittspridning, personalbortfall och oro inom verksamheterna.
  • Hantera informationströtthet och motivera allmänheten att följa de nationella råden samt att testa sig vid symtom.
  • Nå ut med information till allmänheten och verksamhetsutvecklare om vad som gäller för olika verksamheter kopplat till rekommendationerna och den nya tillfälliga covid-19-lagen.
  • Förbereda och genomföra vaccination mot covid-19 på ett samordnat sätt för länets invånare.
Fakta: Vad är en lägesbild?Vid en samhällsstörning eller kris behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län. Den är en summering av lägesbilder från kommuner, regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som deltar i krisarbetet. Det sker genom att Länsstyrelsen samlar länets aktörer för att skapa lägesbilder inom olika områden. Lägesbilden rapporteras sedan till regeringen och andra myndigheter.

FOTO

FREEPIK