Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

Planer på nytt bostadsområde i Saltvik: Överklagan tas inte upp

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

SALTVIK

En överklagan, som vi skrev om den 10 april, sätter inte stopp för kommunens planer på ett nytt bostadsområde i Saltvik.

Mark- och miljödomstolen i Växjö har avslagit den – och nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att man inte tar upp ärendet.

Mark- och miljödomstolens beslut står därmed fast.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i det aktuella fallet.

Mark- och miljödomstolen skriver i sitt beslut att samhällsbyggnadsnämnden inte har gått utanför sitt handlingsutrymme.

Domstolen betonar att en korrekt avvägning har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen.

“Vad NN och NN har anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås”, fastslår domstolen.

Det återstår att se om en överklagan kommer att skickas in till Mark- och miljööverdomstolen.

Det var i början av mars som vår tidning berättade att kommunen än en gång försöker öppna upp möjligheten för nya bostäder i Saltvik.

Förra gången föll projektet efter ett avslag i mark- och miljööverdomstolen.

Ett 30-tal tomter

Det var för sju år sedan som detaljplanearbetet påbörjades förra gången. Men en överklagan nådde ända fram till mark- och miljööverdomstolen – och där fick den som klagade rätt.

Detaljplanearbetet fick därmed göras om – och nu har den nya detaljplanen, med ett 30-tal avstyckade bostadstomter, antagits av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden.

I överklagan som skickades in till Mark- och miljödomstolen står det, bland annat, att hela markområdets stora unika värden ur natur- och miljösynpunkt har intygats av samtliga instanser av betydelse.

”Riksintresse”

”Det har fastslagits att området är av riksintresse för natur- och friluftsliv, samt att det inom planområdet finns två nyckelbiotoper med ytterligare höga naturvärden”, står det i överklagan, som har skrivits av två privatpersoner i Saltvik.

”I Skogsstyrelsens yttrande över planen sägs att ”naturvärdena i biotopen inte enbart är kopplade till de grova ädellövträden som isolerade element. Det skall finnas ett sammanhang mellan träd- och fältskikt, samt mellan olika delar av biotopen”. Enligt uppgift på Skogsstyrelsens hemsida är nyckelbiotoper att liknas vid ”mycket små naturreservat”. Kommunen har tidigare uttalat att det föreligger ett ”starkt allmänintresse i att bevara områdets natur- och friluftsvärden” – och att dess intentioner är att “befintliga naturvärden och tillgängligheten för allmänheten till såväl vatten som skog ska utvecklas och värnas om”. Man har nu gjort om den ursprungliga planen med, uppenbarligen, ovannämnda intentioner för ögonen”, skriver personerna som har överklagat.

”Det för kultur-, miljö-, natur- och friluftsliv allra viktigaste området, som ligger i och omkring den större av nyckelbiotoperna i området, innehåller dock fortfarande tomter som måste undantas från planen. Man har helt riktigt tagit bort sju stycken tomter från den ursprungliga planen. Varför då inte fullfölja dessa intentioner och även ta bort de få tomer som kvarstår där?”, står det i överklagan.

Personerna ifråga betonar att området består av månghundraårig gammal kulturmark.

”Mycket slarvigt”

”Vilket bevisas av att där finns ett flertal gamla odlingsrösen. Odlingsrösena har över huvud taget inte uppmärksammats av dem som haft till uppgift att dokumentera områdets kulturella värden. Något som tyder på en mycket slarvigt och oprofessionellt gjord bedömning av områdets lämplighet för exploatering. Det indikerar också att de människor som haft till uppgift att planera och besluta om planens godkännande haft mycket ringa eller ingen kännedom om, eller intresse i, områdets beskaffenhet och betydelse”, skriver personerna ifråga.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS