Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

ANNONS

Aktuellt

Region Kalmar län: “Pandemin har skapat stor osäkerhet”

Lokal annons inför EU-valet

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

LÄNET

“Region Kalmar län beräknas göra ett resultat på 219 miljoner kronor i år”, skriver regionen i ett pressmeddelande på onsdagen.

“Prognosen i delårsrapporten efter augusti månad grundar sig på att regionen får den utlovade statliga kompensationen för merkostnader i samband med covid-19-pandemin. Det rör sig om 256 miljoner kronor i form av extrakostnader inom hälso- och sjukvården och intäktsbortfall inom kollektivtrafiken.”

“Pandemin har skapat stor osäkerhet i de ekonomiska prognoserna under året. Så sent som i juli visade prognosen på ett nollresultat. Förbättringen i delårsbokslutet beror framför allt på en betydligt bättre utveckling av skatteunderlagen, samt en fortsatt återhämtning på börsen.”

“Regionens förvaltningar beräknas göra ett budgetunderskott på totalt 506 miljoner kronor, där hälften kan kopplas till covid-19. Det gäller hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kalmar länstrafik, regionservice och folktandvården, som samtliga har drabbats av ökade kostnader eller minskade intäkter.”

“Med den prognos som nu presenteras uppfyller regionen de två ekonomiska målen; två procents överskott av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och att finansiera investeringar utan att behöva låna.”

Stor nöjdhet

Delårsrapporten innehåller också en uppföljning av en rad olika mål inom regionens verksamheter. Här är några exempel:

 • Nöjdheten bland allmänheten och resenärerna till kollektivtrafiken har varit stor de senaste åren. I den senaste mätningen var 83 procent av resenärerna nöjda med senaste resan. Regionens mål är 95 procent.
 • 99 procent som ringer till sin hälsocentral får kontakt samma dag.
 • 90 procent som söker till specialist på sjukhus får tid inom 90 dagar.
 • 88 procent får operation/behandling inom 90 dagar.
 • Självfinansieringsgraden inom kollektivtrafiken är efter augusti månad 38 procent. Målet är 50 procent.

Delårsrapporten godkändes på onsdagen av regionstyrelsen med en uppmaning till de förvaltningar med underskott att vidta åtgärder för att begränsa underskotten samtidigt som de ska ha fortsatt fokus på verksamhetsmålen.

Rapporten går också till regionfullmäktige.

Nya byggprojekt för 900 miljoner

Regionstyrelsen godkände på onsdagen för sin del sex olika byggprojekt för sammanlagt knappt 900 miljoner kronor.

Det rör sig om så kallade inriktningsbeslut som nu går vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut om att fortsätta processen och genomföra projektering.

Tre av besluten gäller Länssjukhuset i Kalmar:

 • 414,4 miljoner i byggkostnader, verksamhetsutrustning och konstnärlig utsmyckning beräknas ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling att kosta. Det framgår av förslag till ändring av tidigare inriktningsbeslut. Bygget kommer att pågå under flera år.
 • 13,2 miljoner är kostnaden för att bygga om laboratoriet vid klinisk kemi för att installera en ny automationsbana. Det handlar om att skapa mer ändamålsenliga lokaler. Beräknas vara slutfört 2022.
 • 200,6 miljoner i bygg- och utrustningskostnader för ett länsgemensamt arkiv och en regionövergripande serverhall. Det handlar om ett nybygge på sjukhusområdet. Byggstart anges till 2022.

Vid Oskarshamns sjukhus föreslås en om- och tillbyggnad för MR-kameror och samordnad kafeteria och restaurang. Totalt handlar det om investeringar på 148,4 miljoner kronor för byggnation, verksamhetsutrustning och konstnärlig utsmyckning. Investeringen i nya MR-kameror ingår inte i detta belopp utan finansieras separat över hälso- och sjukvårdsförvaltningens investeringsram. Bygget beräknas påbörjas under nästa år och pågå i flera år.

När det gäller Västerviks sjukhus föreslås två ombyggnationer:

 • 30,1 miljoner beräknas kostnaden för en ombyggnad av rehabiliteringsbassängen att bli. Bassängen behöver byggas om för att kunna användas för habilitering med motorisk träning när den nuvarande bassängen vid Skeppargården avvecklas. Byggstart nästa år.
 • 69,6 miljoner uppskattas kostnaden till för en ombyggnad av klinisk kemi och blodtransfusionsmedicins lokaler. Den moderna analysutrustning som beslutats om kräver mer ändamålsenliga lokaler. Bygget beräknas pågå 2021-2023

Det sjätte investeringsförslaget gäller regionhuset i Kalmar som under en följd av år haft problem med läckage från glastaken vid regn. Förutom detta handlar det om att renovera fasaden och åtgärda fönster som inte är täta. Total beräknas kostnaden till 18,5 miljoner. Förslaget som nu går till regionfullmäktige handlar också om att genomföra renoveringen. Arbetena kommer att ske under 2021.

Oenighet om administrationsutredning

Sverigedemokraterna var inte nöjda med en utredning kring hur stor administration Region Kalmar län har. Konsultföretaget Helseplan har gått igenom organisationen och kommit fram till att antalet handläggare och administratörer är lägre än i grannregionerna och att antalet tjänster är rimligt.

Sverigedemokraterna ville återremittera utredningen för att det skulle läggas förslag om effektiviseringarna. När inte detta gick igenom reserverade sig SD mot att godkänna utredningen.

Gemensam upphandling av hyrpersonal

Region Kalmar län säger i en avsiktsförklaring ja till att ansluta sig till andra regioner i landet för att göra en gemensam upphandling av hyrpersonal. Sedan 2016 har landets regioner på olika sätt jobbat med att minska beroendet av inhyrd personal. Den gemensamma upphandling som regionstyrelsen sa ja till på onsdagen är ytterligare ett medel för att nå målet.

Motioner och medborgarförslag

 • Regionstyrelsen behandlade på torsdagen åter en motion från moderaterna Malin Sjölander och Monica Ljungdahl om att höja avgiften vid uteblivande från besök till 500 kronor och från operation eller behandling till 1 000 kronor. Ärendet hade återremitterats från regionfullmäktige för komplettering. Majoriteten vill att motionen besvaras med yttrandet som bland annat konstaterar att differentierade taxor har mycket begränsad styrningseffekt. I Region Kalmar län är andelen uteblivna besök 1,7 procent. Vilket är i nivå eller något lägre än andelen i andra regioner. Alla som lämnar ett sent återbud får en faktura på 200 kronor. Av dessa fakturor makulerades tio procent 2019, vilket innebar en intäktsförlust på 550 000 kronor. Moderaterna och Kristdemokraterna ville bifalla motionen.
 • Ett medborgarförslag om att vid en krissituation frigöra sjuksköterskor från att köra ambulans och ersätt dem med exempelvis färdtjänstchaufför besvaras med att det tas med i det framtida krisberedskapsarbetet.
 • Ett förslag om att det ska tas fram en strategi som gör det möjligt för alla att åka kollektivt istället för med egen bil föreslås besvarad med målen som finns i trafikförsörjningsprogrammet. I Region Kalmar län finns till exempel målsättningen att den allmänna kollektivtrafiken ska ha en självfinansieringsgrad om 50 procent. Halva kostnaden för kollektivtrafiken ska därmed bäras av biljettintäkter. Att bedriva kollektivtrafik som ger alla invånare, oavsett var i länet de bor, tillgång till tät kollektivtrafik veckans alla dagar skulle vara mycket kostsamt och bedöms inte som rimligt vare sig samhällsekonomiskt eller miljömässigt. V ville bifalla medborgarförslaget.
 • Däremot anser regionstyrelsen att ett medborgarförslag om att sänka priset eller göra det gratis för ungdomar att resa med kollektivtrafiken ska avslås. En prissänkning skulle innebära ökade kostnader för Kalmar länstrafik i en redan ansträngd situation. Sedan september månad 2020 finns fritidsbiljetten för ungdomar och barn under 19 år. Biljetten har en giltighet för skolledig tid och ger rätt att resa i hela länet till en kostnad av 1200 kronor per termin.

Motionen och medborgarförslagen går vidare till regionfullmäktige för avgörande.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LOKAL ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS