Så vill Sverigedemokraterna förbättra den medicinska fotvården på äldreboendena i Oskarshamns kommun

Så vill Sverigedemokraterna förbättra den medicinska fotvården på äldreboendena i Oskarshamns kommun

2022-06-15 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMNS KOMMUN

Sverigedemokraterna vill att Oskarshamns kommun ska utreda hur man kan stärka de äldres möjligheter att ta del av medicinsk fotvård.

Partiet föreslår även att kommunen ska utreda om, och på vilket sätt, man skulle kunna bistå med fotvårdsstolar på äldreboenden.

Michael Erlandsson (SD) skriver om detta i en fullmäktigemotion.

”Om fötterna inte mår bra kan detta i värsta fall leda till allvarligare problem och besvär”

MICHAEL ERLANDSSON (SD), FULLMÄKTIGELEDAMOT

”Om fötterna inte mår bra kan detta i värsta fall leda till allvarligare problem och besvär. För att uppnå en god fothälsa är det viktigt att arbeta förebyggande och inte endast kurerande”, betonar han, bland annat.

Michael Erlandsson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Han konstaterar att de äldre i dag kan ta del av medicinsk fotvård genom att bekosta den själva.

”Den enskilde kan då ta emot besök på det boende där man bor. För att fotvården ska kunna utföras på bästa sätt, såväl för den som utför vården som för vårdtagaren, behövs så kallade fotvårdsstolar som kan se ut på många olika sätt.”

”Inte bra”

”Enligt uppgift saknas sådana stolar på våra äldreboenden i kommunen, vilket gör att vårdtagaren måste få fotvården utförd i stolar som inte är avsedda för detta. Detta är så klart inte bra för vare sig den som utför vården eller den enskilde som får vård. Tanken med motionen är att det främst är äldre på kommunens gruppboenden, som av olika skäl inte kan eller har svårt att ta sig till en fotklinik, som fotvårdsstolarna är avsedda för. En möjlig lösning är att kommunen köper in ett flertal fotvårdsstolar som sedan kan roteras på gruppboenden efter behov. Eftersom fotvårdsstolarna har en lång livslängd skulle kostnaden för kommunen även bli förhållandevis låg”, skriver Michael Erlandsson.

Han skriver också att Sverigedemokraterna vill att kommunen ser över hur man kan underlätta för de äldre, som bor på boenden, att ta del av fotvård.

”Våra äldre behöver och förtjänar detta”

”Det kan handla om att se över rutinerna för hur kommunen informerar de äldre på gruppboenden och deras anhöriga, men också om att undersöka om kommunen kan bistå ekonomiskt. Det är inte otänkbart att många äldre är i behov av stöd för att tryggt och enkelt kunna ta del av den medicinska fotvård som de kan vara i behov av. Våra äldre behöver och förtjänar detta”, understryker Michael Erlandsson, som påpekar att Sverigedemokraternas vision om en värdig och god ålderdom innefattar både emotionellt och psykiskt välbefinnande – samt en god fysisk omvårdnad.

”Fötterna är inte en isolerad del av kroppen, utan kan ha stor påverkan på vårt allmäntillstånd”, skriver han.

Dela gärna artikeln: