Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun: ”Vi är oroade”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Oskarshamns-Nytts läsare har skickat in frågor till redaktionen, som de vill att vi ska ställa till kommunens politiska partier.

När det gäller frågan med koppling till lag och ordning, så var det bara Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som svarade.

I och med att de andra partierna inte har svarat på den frågan, så har vi valt att gå vidare med resten av frågorna.

Sverigedemokraterna är, hittills, det enda partiet som har besvarat samtliga frågor. Här är partiets svar på frågan om lag och ordning.

Och här är läsarnas övriga frågor (vi har gjort ett urval) och SD:s svar:

2. Invandring och integration

Hur ser integrationen ut i Oskarshamn?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Vi kan tyvärr se ett växande utanförskap och en utveckling mot parallella samhällen med följden av växande otrygghet, sämre gemenskap och solidaritet. Denna negativa utveckling hotar vårt samhälles grundvalar och vår gemensamt finansierade välfärdsmodell. Sverigedemokraterna kräver därför att Oskarshamn ska ha ett mottagande som vi klarar av och som är bra för kommunen. Migrationen får aldrig leda till kostnader som gör att välfärden och tryggheten i Oskarshamn blir sämre. Därför kräver vi varje år att ett mångkulturellt bokslut ska upprättas så att medborgare tydligt får se vad migrationen kostar kommunen och vilka effekter den får.”

”En trovärdig integration kan först ske när den svenska identiteten och gemenskapen har uppvärderas eftersom det först då finns något för invandrade personer att bli en del av. Sverigedemokraterna tror på en öppen svenskhet, det vill säga att människor från andra delar av världen kan bli svenskar och uppgå i den svenska gemenskapen. Detta kräver dock att det både ställs tydliga krav samt ges förutsättningar för personer att komma in i det svenska samhället. Vår uppfattning är att det svenska språket är av avgörande betydelse för detta”, skriver Sverigedemokraternas fullmäktigegruppledare Michael Erlandsson.

3. Sjukvård

Hur ser ditt parti på framtiden för Oskarshamns sjukhus?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Sverigedemokraterna vill bevara Oskarshamns sjukhus. Vi är oroade och bekymrade över den successiva nedmontering som sker av sjukhusets verksamhet. Ett fullödigt sjukhus är väldigt viktigt för Oskarshamn som kommun och inte minst för industrin. Därför vill vi slå vakt om sjukhuset och uppvärdera dess betydelse.”

4. Äldreomsorg

Hur kommer det sig att ni lägger ner äldreboendena i Misterhult när behovet av äldreboenden är så stort och bara kommer att öka i framtiden? Bättre lön till undersköterskor? Skulle ni vilja äta äldreomsorgens mat? Hur ser äldreomsorgen ut framåt? Vad kommer att bli bättre? Eller sämre? Varför satsar ni aldrig på äldreomsorgens personal?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Sverigedemokraterna vill behålla äldreboendena i Misterhult och anser att äldreomsorg ska bedrivas i hela kommunen. För att skapa en verksamhet med hög kvalité för både personal och äldre måste arbetsvillkoren bli bättre. Viktiga saker för att skapa bättre arbetsvillkor är bland annat slopandet av ofrivilliga turer och en tydligare dialog mellan politiker och medarbetare ute i verksamheterna. Vi anser att politikerna måste besöka verksamheterna mer för att förstå personalens och våra äldres verklighet. När det kommer till maten som serveras på våra äldreboenden vore det bra om politiker fick äta den mat som våra äldre äter, åtminstone en gång per år. Ett sådant tillfälle skulle kunna vara budgetfullmäktige på hösten. Genom sådana konkreta inslag skulle många politiker nog bli mer lyhörda får äldres behov, tror vi.”

5. Skola & utbildning

Vad tänker ni göra för att stärka skolornas ekonomi?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Sverigedemokraternas bestämda uppfattning är att det måste vara behoven som styr tilldelningen av medel. Vi tillskjuter därför detta år cirka 3,5 miljoner kronor till verksamheten i form av en förstärkt elevpeng. Vi anser att kärnverksamheten i kommunen måste gå först.”

6. Jobb & arbete

Vad tycker ni är viktigast för att särskilt gruppen unga vuxna ska vilja bosätta sig här?  Det är viktigt att vårt samhälle utvecklas vi behöver framförallt fler högutbildade i vår kommun. Hur kan vi jobba med det som kommun?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Vi vet att tryggheten spelar väldigt stor roll där personer vill bosätta sig. Idag drabbas unga och kvinnor särskilt av den växande otryggheten och det vill Sverigedemokraterna ändra på. På kommunal nivå presenterar vi ett helt paket med olika förslag för att stärka tryggheten i Oskarshamn. Förutom trygghetsaspekten behövs fler bostäder av varierande slag samt ett mer diversifierat (variationsrikt) näringsliv. Därtill ska vi som kommun slå vakt om vår livsviktiga industri.”

7. Företagande & entreprenörskap

Hur ska Oskarshamn få fler butiker att vilja etablera sig här?

Vad gör ni för att underlätta för företag som vill etablera sig i kommunen?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Vi vill att Oskarshamn ska vara en företagarvänlig kommun och viktiga steg för att nå dit är dialogen med kommunens näringsliv stärks. Butiksägare och småföretagare måste bli sedda och hörda och deras behov tillgodosedda. Kommunen ska ge ett vänligt bemötande och vara behjälplig på alla sätt som behövs.”

8. Boende

Det behövs fler hyreslägenheter med låg hyra för låginkomsttagare och ensamstående med barn och utan barn. Är det en möjlighet?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Sverige har fört en bostadspolitik under flera decennier som inte har tagit hänsyn till den snabba befolkningsökningen som har skett som en följd av den stora migrationen till vårt land. Detta har lett till en situation där det råder bostadsbrist, vilket påverkar såväl den enskilde som näringslivet och samhället som stort. För att komma tillrätta med detta krävs genomgående reformer på nationell nivå, men på kommunal nivå vill Sverigedemokraterna att huvuduppgiften ska vara att tillhandahålla bostäder till en så låg kostnad som möjligt.”

9. Miljö & Klimat

Hur anser ni att en politiker bör bemöta ungdomar som engagerar sig för klimatet? Är det inte så att just denna fråga ”tillhör” ungdomar då de får leva med konsekvenserna? Vad gör ni för satsningar på miljö och klimat och vilka av dessa har ni genomfört?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Sverigedemokraterna vill att alla personer som engagerar sig politiskt ska bli bemötta med respekt. Vi anser som konservativa att samhället och politiken har ett stort ansvar för att värna vår natur och miljö för kommande generationer. För att kunna minska utsläppen av växthusgaser är kärnkraften för svenskt vidkommande den bästa energikällan. Innan Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att öka vårt lands beroende av fossila bränslen, stod kärnkraften för tio procent av Sveriges elförsörjning. Sverigedemokraterna vill stärka svensk kärnkraft och att kommunen ska verka för natur och miljö som är hälsosamma och att dessa brukas på ett långsiktigt hållbart sätt.”

10. Sociala frågor

Socialnämnden måste bli mer tillgänglig avseende kommunikation med Oskarshamns invånare. Politiker som inte svarar borde inte vara kvar.

Svar från Sverigedemokraterna:

”Sverigedemokraterna vill att det ska vara korta vägar mellan politiker och medborgarna. Självklart ska det vara lätt för medborgare att komma i kontakt med politiker och att göra sina röster hörda.”

11. Familjepolitik

Oskarshamn har under en längre tid haft ”barnvänligaste kommunen” i sin presentation med mera. Jag tycker, som en fyrabarnsmamma, att vi är en bra kommun för familjer på det hela taget, men vad kommer ni göra för att stärka det ytterligare och på så sätt öka chansen för att locka hit fler barnfamiljer?

Svar från Sverigedemokraterna:

”För att Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun för barnfamiljer måste den präglas av trygghet, lugn och ro. Barn och vuxna måste kunna känna att de är trygga i offentliga miljöer, i skolor och att kommunens utveckling går åt rätt håll. Därtill måste det finnas arbetstillfällen i kommunen samt möjligheter till rekreation, fritid och mindre skolor.”

12. Landsbygd

Varför satsas så mycket i stan på bekostnad av övriga kommunen?

Vad tänker politikerna göra för att behålla service och arbeten utanför tätorten? Betänk att det finns väldigt många mycket goda skattebetalare utanför stadens gränser. Vad kan landsbygdsborna räkna med att i framtiden få för skattepengarna som kommer därifrån och går in i kommunkassan? Varför inte låta landsbygden få mer av kommunens satsningar? Hur kommer ditt parti att arbeta för att skapa balans mellan staden och landsbygderna? Vad kommer ditt parti att göra för att landsbygden ska leva?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Det ska finnas service och kommunal välfärd på landsbygden. Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för invånare och näringsliv att leva och verka i hela kommunen. Ett viktigt steg för att uppnå detta är genom att skapa delaktighet för landsbygden när det kommer till beslutsfattandet. Kommunen får inte luta sig tillbaka utan måste ständigt pröva nya vägar för att landsbygden ska stärkas. Behovet av att kunna köra bil på landsbygden måste respekteras och därför är det viktigt att det blir billigare att köra bil. Detta beslut ligger dock utanför det kommunala beslutsfattandet, men Sverigedemokraterna vill att kommunen ska göra påtryckningar mot stat och regeringen för att verka för en sådan förändring. ”

13. Framtid

Vad är Oskarshamn kommuns största utmaning i dagsläget och hur ska vi lösa problemområdet? Hur ska Oskarshamn nå sina tillväxtmål (30 000 invånare med mera)?

Svar från Sverigedemokraterna:

”Oskarshamns största utmaning i närtid är den växande otryggheten. Sverigedemokraterna anser att frågan om kommunal tillväxt och attraktivitet inte kan frigöras från trygghetsfrågan. Vi anser att dessa hör ihop. Känslan av trygghet såväl som den faktiska tryggheten är grunden som kommunens attraktivitet byggs på. Vi ser därtill inget egenvärde av att kommunen ska ha ett visst befolkningstal utan det viktiga, enligt oss, är att den samlade skattebasen och arbetstillfällen ökar. Det är utifrån dessa som kommunens välfärd möjliggörs.”

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS