Trafikverket bygger om Ålemkrysset

Trafikverket bygger om Ålemkrysset

2021-04-27 Av av Oskarshamns-Nytt

ÅLEM

Trafikverket har nu tagit ett beslut om att bygga om det olycksdrabbade Ålemkrysset.

Det olycksdrabbade Ålemkrysset.

På prislappen står det 24 miljoner kronor (2020 års prisnivå) och i planen står det att man ska börja bygga 2023.

Mönsterås kommun är medfinansiär och går in med tre miljoner kronor.

Anslutningen av väg 34, vid Ålemkrysset, flyttas söderut och anslutning av väg 602 (Pataholmsvägen) behålls i befintligt läge.

Trevägskorsningar

Fyrvägskorsningen förvandlas således till två förskjutna trevägskorsningar.

En gång- och cykelpassage kommer att anläggas under E22, strax söder om den befintliga korsningen.

De ombyggda delarna på väg 34 – inklusive sträckan på E22 mellan korsningarna samt gång- och cykelvägen – kommer att belysas.

Befintligt viltstängsel längs väg E22 anpassas till ombyggnaden så att det följer ny anslutning till väg 34 på västra sidan. På östra sidan anpassas viltstängslet så att det följer gång- och cykelvägen upp mot väg 602. I övrigt förändras inte viltstängslets utbredning.

Sammanlagt kommer cirka 1,43 hektar mark att tas i anspråk med vägrätt. Vägplanen innebär ett mindre intrång i skogsmark.

Inte lika mycket buller

Bullersituationen för de boende i närområdet bedöms bli oförändrad eller något förbättrad i och med att anslutningen till väg 34 förskjuts och hamnar längre ifrån bebyggelse.

I Ålemkrysset har allvarliga olyckor med dödlig utgång samt många incidenter inträffat, konstaterar Trafikverket. Syftet med åtgärden är följaktligen ökad trafiksäkerhet.

”Ålemkryssets utformning gör att fordon placerade i vänstersvängskörfälten på E22 skymmer sikten för varandra. Det innebär att vänstersvängande trafik inte ser den trafik som kör rakt fram på E22. Skymd sikt medför ökad risk för olyckor. Vid högt trafikflöde finns risk att en stressad förare chansar och svänger vänster trots skymd sikt. I dagsläget finns ingen ordnad passage för oskyddade trafikanter i anslutning till korsningen”, skriver Trafikverket i beslutsunderlaget.

I utformningen av de nya korsningarna tas hänsyn till skyddade arter och man kommer att bevara artrika vägkanter.

ARKIVFOTO: PRIVAT

Dela gärna artikeln: