Utredning: Bockara kan få en förbifart

Utredning: Bockara kan få en förbifart

2021-03-14 Av av Peter A Rosén

BOCKARA

Trafikverkets utredare konstaterar att väg 37/47 mellan Bockara och Oskarshamn skulle kunna göras om till en mötesseparerad väg, med 100 kilometer i timmen som standardhastighet.

Det framgår av åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för riksväg 37/47 som Trafikverket nu är klar med.

Det primära syftet är att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten.

När det gäller sträckan mellan Glahytt och Bockara har utredningen fördjupat sig i två olika alternativ.

Förbifart

En förbifart har studerats, med utgångspunkt i en sträckning söder om Bockara tätort och den befintliga vägen har studerats, med utgångspunkten att utveckla sträckan.

Trafikverket konstaterar att en utbyggnad av mötesfri väg i ny sträckning, strax utanför Bockara, skulle bidra till ökad trafiksäkerhet och minskad restid.

Både trafikanterna och de boende i tätorten skulle gynnas av förändringarna, konstaterar utredningsmakarna, som dock påpekar att åtgärden är mycket kostsam och landskap/natur påverkas i stor utsträckning.

Olika alternativa sträckningar kommer att studeras, om åtgärden blir aktuell.

Val av lokalisering/korridor görs under planläggningsprocessen.

Det andra alternativet som utredningsmakarna har studerat handlar om att utveckla den befintliga sträckningen genom Bockara.

Höjd hastighet

Det rör sig exempelvis om förbättrad trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter, minskat antal anslutningar till väg 37/47 och åtgärder som leder till minskad bullerproblematik.

I utredningen konstaterar man att hastigheten då skulle kunna höjas och därigenom minskas restiden för genomgående trafik.

De två alternativen ska ses som ett kunskapsunderlag inför vidare regionala och kommunala planeringsprocesser.

Under veckans möte i kommunledningsutskottet i Högsby kommun konstaterade de styrande politikerna att projektet till stora delar är positivt för kommunen.

En förbifart förstärker vissa nyttor i form av minskad restid, men kan å andra sidan ge större fysiska konsekvenser inom kommunens gränser.

Skulle en förbifart bli aktuell så kommer Högsby kommun att bli involverad i planeringen av en sådan.

Saknar mittseparering

Vägen genom Bockara tätort har en skyltad hastighetsbegränsning på 40 kilometer i timmen.

På båda sidor om samhället är hastighetsbegränsningen 70.

Väg 37/47 är i övrigt hastighetsbegränsad till 90 och vägen saknar mittseparering.

Årsdygnstrafiken genom samhället är 3 400 fordon, varav 670 är tunga fordon (år 2015).

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn