Debatt: Att regera är att fatta beslut

Debatt: Att regera är att fatta beslut

2021-07-05 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Den svenska kärnkraften riskerar inom kort att avvecklas på ett sätt som varken folkvalda eller någon folkomröstning tagit ställning till.

Om inte regeringen fattar ett första beslut om slutförvaret innan midsommar måste våra kärnkraftverk stegvis stänga ner sin elproduktion.

Vad det innebär förstår alla efter denna vinter med rekordhöga elpriser.

SKB ansökte 2011 hos Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om att få bygga ett sammanhållet slutförvarssystem för Sveriges använda kärnbränsle, omfattande en anläggning i Östhammars kommun samt en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun i enlighet med KBS-3-metoden.

2018 konstaterade SSM att ansökan uppfyller myndighetens krav och kan beviljas tillstånd och Oskarshamns kommun tog ställning i vetofrågan inför regeringens beslut.

”Sedan dess har inget hänt”

Kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka att regeringen beslutar att tillåta att en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle etableras vid mellanlagret Clab i Simpevarp.

Sedan dess har inget hänt.

Regeringen förhalar omotiverat beslut om att tillåta slutförvar enligt KBS-3 och hänvisar till att det fortfarande finns osäkerheter, trots att expertmyndigheten tillstyrker.

Det är anmärkningsvärt och äventyrar nu fortsatt drift av all svensk kärnkraft.

Eventuella oklarheter behöver redas ut omgående så att inte regeringsbeslutet försenas ytterligare.

SKB har lagt omfattande resurser på framtagning och forskning kring KBS-3.

”Andra avsikter”

Mycket av forskningen har bedrivits på Äspö-laboratoriet i Oskarshamn och det finns stor tillit till den forskning och utvecklingsverksamhet som SKB bedrivit för att ta fram den nu färdiga slutförvarsmetoden.

Att beslutet dröjer kostar årligen SKB 800 miljoner kronor, som ska betalas via kärnkraftens produktionskostnader, eller i slutändan via elpriset.

Det ligger alltså nära tillhands att misstänka att miljöminister Per Bolund (MP) har andra avsikter med att fördröja beslutet.

Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet vill belägga kärnkraftsindustrin med höga kostnader och samtidigt ge andra energislag stora subventioner.

”Oskarshamns kommun har varit aktiv i frågan om ett slutförvar under lång tid och genomgående tydlig med att det är angeläget att slutförvarsfrågan får en snar lösning samt att mellanlagret i Clab inte är ett långsiktigt alternativ”

När regeringsföreträdare hävdar att marknaden valt bort kärnkraften väljer de sällan eller aldrig att berätta vilka kostnader som ålagts kärnkraften samtidigt som andra energislag gynnas.

Oskarshamns kommun har varit aktiv i frågan om ett slutförvar under lång tid och genomgående tydlig med att det är angeläget att slutförvarsfrågan får en snar lösning samt att mellanlagret i Clab inte är ett långsiktigt alternativ.

I kommunen finns stora förväntningar på att det sammanhållna slutförvarssystemet kommer tillstånd.

”Ytterst osäker”

Om frågan att utöka kapaciteten i mellanlagret skulle aktualiseras gäller inte det vetobeslut som fattats i kommunfullmäktige. Utfallet av en sådan prövning är ytterst osäker.

Osäkerheten kring slutförvaret gör att viktiga investeringar står och väntar, vilket är negativt för såväl näringslivets som kommunens, regionens och landets fortsatta utveckling.

Situationen skapar även stora bekymmer för arbetet med att grön omställning av Kalmar län, med fler gröna jobb och minskade koldioxidutsläpp.

”Det använda kärnbränslet finns här och nu, oavsett vad Miljöpartiet tycker”

Kärnkraften är viktig för att minska de samlade utsläppen av växthusgaser med 75 procent till 2040 och skapa förutsättningar för nya företagsetableringar i länet.

I grunden handlar det om vår framtid och möjlighet till en säker, effektiv och stabil elförsörjning alla årets dagar; om vår industris möjlighet att växa; och om möjligheten att göra samhälle mer hållbart.

Det använda kärnbränslet finns här och nu, oavsett vad Miljöpartiet tycker. 

Närings- och miljöministrarna är kallade till riksdagens utskott för att svara på frågor om slutförvaret. Om regeringen inte tar sitt ansvar nu, måste vi försöka tvinga fram ett beslut i riksdagen. 

Jan R Andersson
Riksdagsledamot Kalmar län (M)

Pär-Gustav Johansson
Regionråd med ansvar för regional utveckling (M)

Ingela Ottosson
Kommunalråd Oskarshamn (M)
(bilden)

Arkivfoto: OKG AB

Dela gärna artikeln: