Insändare från upprörda skolelever: Gör om, gör rätt!

Insändare från upprörda skolelever: Gör om, gör rätt!

2021-02-05 0 av Oskarshamns-Nytt


INSÄNDARE

Gör om, gör rätt!

Under rådande omständigheter så har mycket behövt stängas ner och ställas in.

Nöjesparker, event och skolor har fått stänga på grund av pandemin.

I december 2020 beslutade Skolverket att vårens nationella prov skulle ställas in.

Anledningen till det tidiga beslutet berodde på att skolan behövde goda förutsättningar för bra planering.

De anser att beslutet är nödvändigt på grund av den rådande situationen.

Trots det så väljer kommunen att genomföra nationella prov, mot Skolverkets beslut och skolministerns rekommendation.

”En chock”

Beskedet kom som en chock för både lärare och elever på ett negativt sätt. Vi elever anser att beslutet skall fattas om, fattas rätt och vi har goda anledningar för det. 

Till att börja med så har vi precis kommit tillbaka från distansundervisning.

Vi tror att alla kan hålla med om att kvaliteten på undervisningen inte nått måttet som den brukar under denna period.

Digitala lektioner har resulterat i att man som elev inte har kunnat få samma förutsättningar till hjälp.

Man har t.ex. inte kunnat föra enskilda diskussioner med läraren om saker man inte förstått.

”Obekvämt”

Är man dessutom den enda som inte förstått kan det vara obekvämt att fråga i helklass, vilket även stör andra i klassen.

Lärare på vår skola hävdar också att de har haft svårt med att hjälpa elever under distansundervisningsperioden.

Vi har alltså inte fått samma förutsättningar till en ”normal” utbildning som tidigare år.

Detta har resulterat i att inlärningen inte varit på samma nivå som den brukar.

Som en följd av kommunens beslut angående nationella prov är inlärningen i ämnen som no, so och kärnämnena särskilt viktig. 

Dessutom så försvinner även lärarna minst en vecka när de ska iväg och rätta proven.

De flesta lärare på vår skola är ämneslärare i flera ämnen, vilket betyder att en stor andel av lärarna kommer att försvinna en längre tid.

Därför måste skolan antingen ställa in lektioner eller ta in vikarier.

Inställda lektioner innebär förlorad undervisning, vilket är extra viktigt efter den tidigare höga frånvaron.

Dessutom kommer även gymnasietiden närmare och ansökningar till gymnasiet som ska skickas in.

”Väldigt viktig”

Denna tid innan valet är väldigt viktig kunskapsmässigt.

Om vi däremot skulle ta in vikarier så försämras kvaliteten på undervisningen ännu en gång.

En vikarie kan inte nå upp på samma nivå under lektionen som en legitimerad lärare kan.

När uppgifterna tagit slut blir elevens arbete att sitta och fördriva tiden tills lektionen är slut.

Att dessutom ta in utomstående som ska vistas bland nya kontakter… 

Hur bra rimmar det med smittspridningen?

Är nya kontakter verkligen det vi behöver just nu? 

Vi förstår verkligen inte hur ni kan behandla era anställda och elever på detta sätt.

”Magstarkt”

Enligt oss är det väldigt magstarkt att komma med besked om vårens nationella så sent i tidsplaneringen.

Lärarna förlitade sig på Skolverkets beslut som fattades i december förra året och planerade sin undervisning utifrån det, så att eleverna skulle få en givande förberedelse inför gymnasiet med goda kunskaper.

Efter detta hastiga beslut tvingas era anställda, som ni har ansvaret över, att stressa igenom alla områden.

Att sätta in betygsgrundande prov efter hög frånvaro och missad undervisning kallar inte vi för att ge en god insikt på vilken nivå eleverna ligger på.

Det som kommer stå i resultatet är vad eleverna lärt sig under några veckor i stress, inte under den nionde årskursen.

”Väldigt stressade”

Vi elever känner oss väldigt stressade, lärare likaså eftersom att vi t ex har ett helt område kvar i NO och två i SO som vi måste hinna med innan proven.

Lärarna måste alltså köra igenom dessa områden snabbt, vilket ännu en gång försämrar undervisningen och inlärningen, det som är så viktigt nu i slutspurten av nian.

De som är för proven kanske tänker och det som vi även kommer få till svar av förvaltningen, är att nationella proven är ett bra stöd för att lärarna ska kunna sätta ett så rättvist och likvärdigt betyg som möjligt.

Proven håller hög kvalitet och är även bra när man ska jämföra kunskapsnivån mellan skolor och visar bra statistik.

Exempelvis kan man reflektera kring hur undervisningen går till på de skolor där resultaten är höga, i jämförelse med skolorna med lägre resultat.

På så kan man ta efter från de skolor som i snitt fått ett högt resultat.

Tack vare proven kan man jämföra kunskapsnivån mellan de olika skolorna och då får man veta vilken nivå eleverna på Barkestorp ligger, exempelvis.

Men hur bra blir statistiken egentligen om över hälften av klassen är frånvarande?

”Rättvis statistik?”

Blir det en rättvis statistik?

Hur skulle det bli om en lärare försvinner när provet ska ske.

Troligtvis skulle en annan lärare på skolan behöva ställa upp under provtillfället.

Lärarens lektion skulle säkert ställas in och där missar vissa elever ytterligare undervisning.

Om läraren inte heller har särskilt bra koll på reglerna som gäller under provet?

Det finns risk att det skulle bli på detta vis, eftersom frånvaron bland lärare och elever har ökat under den senaste tiden.

Vilket är rätt förståeligt eftersom att man måste stanna hemma vid minsta tecken på förkylning.

Den rekommendationen har vi uppmanats till i snart ett år.

”Klassiska förkylningen”

Den klassiska förkylningen är ett vanligt virus som förekommer nu vid kyligare tider och tvingar därför ett flertal människor att stanna hemma för säkerhets skull. 

Vi förstår att nationella prov finns för att ge eleverna samma förutsättningar för att visa vad de kan.

Dessutom ger resultatet en bra grund för terminsbetyget.

Lärarna kan finna stöd i proven för att underlätta betygsättningen.

Detta är en utmärkt anledningen till att genomföra proven, i vanliga fall.

Nu är vi inte i något vanligt fall.

Som vi tidigare nämnt har den höga frånvaron bland både elever och lärare satt sin prägel på inlärningen.

Eleverna som tvingats vara hemma med antingen förkylningssymptom  eller en pågående infektion i kroppen, ligger efter i skolan.

Därför blir det inte rättvist för de elever som missat undervisningen.

De har inte haft samma möjligheter för att lära som de närvarande eleverna har.

Resultatet grundar sig på vem som varit sjuk eller inte.

När vi väl pratar om hög frånvaro och många elever hemma kan vi lika väl nämna hur det troligen blir vid provtillfället.

För att inte missa proven finns det risk att de sjuka eleverna trotsar förbudet och kommer till skolan.

”Smittspridning”

Hur blir additionen om sjuka elever kommer till skolan för att inte missa provtillfället? Summan blir smittspridning. 

Sammanfattningsvis så ser vi att de negativa konsekvenserna, för att nationella proven ska genomföras, väger tyngre än de positiva på grund av olika anledningar.

Den största är pandemin.

Året som varit liknar inget annat och det har vi även framför oss, det kommer inte vara som tidigare år och förutsättningarna för oss elever är inte desamma.

Nationella proven når sin fulla effekt i “normala” tider, då undervisningen varit som vanligt.

”Otroligt besvikna”

Då alla kan finnas med på plats och genomföra provet samt när alternativet till att ta in vikarier inte är så riskfyllt som det är i dessa tider.

Enligt oss är det väldigt underligt att förvaltningens åsikter betyder mer än vad skolministerns, en person med djup kunskap inom området, rekommendationer gör.

Vi känner oss otroligt besvikna över hur ni behandlar oss.

Vi är säkra på att lärarna kan klara av att sätta betyg utan de nationella proven.

Så gör om, gör rätt och ställ in de nationella proven i Kalmar kommun.

Gör vår röst hörd.

Från upprörda elever på Barkestorpsskolan i Kalmar

FOTO

FREEPIK