S och M: Inga nya sparpaket i Oskarshamns kommun i nuläget

S och M: Inga nya sparpaket i Oskarshamns kommun i nuläget

2020-05-15 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Majoritetspartierna i Oskarshamns kommun – Socialdemokraterna och Moderaterna – lägger inte ut några ospecificerade sparpaket på kommunens verksamhet under de kommande åren, 2021–2023. Det är i alla fall vad som gäller i nuläget.

”I dag finns det en osäkerhet med anledning av rådande världsläge – och vi har därför valt att inte lägga ut mer effektiviseringar på verksamheten”, skriver de båda partierna i en kommentar till driftsbudgetramen.

Socialdemokraterna och Moderaterna understryker också att de vill att kommunens arbete för att få människor i sysselsättning ska förbättras ytterligare.

Därför vill de att kommunstyrelsen ska ge förvaltningschefen för tillväxt- och näringslivsenheten i uppdrag att senast till kommunstyrelsens sammanträde den 29 september återkomma med förslag på hur det arbetet kan förbättras.

”Barnfamiljer med ekonomiskt bistånd”

”En av målgrupperna ska vara barnfamiljer med ekonomiskt bistånd”, skriver majoritetspartierna i en kommentar.

Socialdemokraterna och Moderaterna vill också att frisknärvaron hos medarbetarna i kommunen ska öka. Partierna vill att kommunstyrelsen ska ge förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltning i uppdrag att, i samråd med övriga förvaltningschefer, senast till kommunstyrelsens sammanträde den 29 september återkomma med förslag som kan leda till ökad frisknärvaro.

Fortsätta att utveckla hela Oskarshamn.

Det är Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma mål på ett övergripande plan.

De båda majoritetspartierna skriver om detta i kommentarerna till budgeten för 2021 och verksamhetsplanen för 2022–2023.

De slår fast att tillväxten är avgörande för Oskarshamns fortsatta utveckling.

”Tillväxt skapas när fler människor väljer att bosätta sig i kommunen och fler företag etablerar sig eller expanderar sin verksamhet. Det är så vi får mer resurser till välfärden. Resurser som vi kan använda för att upprätthålla samt skapa utrymme för kvalitetsförbättringar inom välfärden”, skriver Socialdemokraterna och Moderaterna.

”Den kommunala välfärden är viktig för att kommunmedborgare ska känna trygghet i livet. Föräldrar ska känna sig trygga med att barnen får utvecklas i sin egen takt, med stöd av utbildade medarbetare. Välfärden ger möjlighet för äldre kommunmedborgare att känna sig trygga med den hjälp som man behöver och efterfrågar”, betonar de.

”För att stimulera tillväxt behöver vi bli än bättre på att mobilisera tillgängliga resurser och engagemang på lokal och regional nivå. Det innebär att vi måste samverka än mer mellan aktörer inom privat och offentlig sektor. I Oskarshamn behöver vi därför samla alla aktörer med ett engagemang för vår kommun runt en gemensam vision. Både det offentliga och privata måste känna ett ägandeskap för den gemensamma visionen och vilja bidra till dess förverkligande. Lilla torget, med sommar- och vintertorget, är ett bra exempel på samverkan mellan det privata och det offentliga.”

Under budgetarbetet har ett antal ekonomiska avvägningar gjorts. Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (Sveriges kommuner och regioner) blev istället ett scenario.

Slutlig budget i höst

”SKR skriver bland annat: ”Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse.”

”Med anledning av rådande situation så har vi valt att i detta läge inte uppfylla kommunens finansiella mål. Vi kommer att återkomma med en slutgiltig budget under hösten 2020 efter att regeringen har presenterat sin budgetproposition.”

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) och Ingela Ottosson (M), kommunalråd.
FOTO: PRESFOTO / OSKARSHAMNS KOMMUN
Dela gärna artikeln: