Länsstyrelsen: ”Smittspridningen har ökat bland unga”

2020-10-07 0 av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Sjukdomsläget i länet är fortsatt lågt och bland de lägsta i landet. Men både i landet och i andra länder ökar smittan efter lättade restriktioner, vilket understryker vikten av att alla bör fortsätta följa rekommendationerna. I landet har smittspridningen ökat bland unga, vilket gör det extra viktigt att de testar sig även vid milda symptom”, skriver länsstyrelsen i Kalmar län i senaste lägesrapport.

”Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronapandemin påverkar Kalmar län, och gör uppdateringar av läget i länet. Det här är en sammanfattning av hur situationen förändras.

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 39

Få kommuner har rapporterat in brister i efterlevnaden. Trots att skördefesten på Öland ställdes in var det en ökad trängsel på ön under den helgen. Därför genomfördes fler tillståndsbesök, men endast ett fåtal anmärkningar rapporterades.

Regionen har kommit igång med provtagning av antikroppar och har en fortsatt god kapacitet för provtagning av covid-19. Vi märker en tendens att ungdomar inte provtar sig som de ska göra om de har symptom, så ökade kommunikationsinsatser till målgruppen unga vuxna behövs.

Pandemins påverkan på olika samhällssektorer varierar snabbt och påverkas framförallt av sjukfrånvaro och arbetsbelastning. Handel och industri är den sektor som är starkast påverkad.

Kommunerna har tagit fram lokala besöksrutiner för säkra besök på äldreboenden.

Länsstyrelsen fortsätter att sammanställa behovet av skyddsutrustning hos länets aktörer.

Kommande utmaningar:

•       Fortsätta motivera till uthållighet för att alla ska fortsätta följa rekommendationerna, trots informationströtthet.

•       Vara väl förberedda på nytt smittläge och kunna växla upp verksamheter vid behov.

•       Upprätthålla en säker miljö på äldreboenden efter att det nationella besöksförbudet släppts.

•       Planering inför vaccinering av den vanliga säsongsinfluensan.

Fakta Det här är en lägesbild!Vid en samhällsstörning eller kris behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län. Den är en summering av lägesbilder från kommuner, regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som arbetar med krisen.

GRAFIK

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN