Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Regionen vill se nya satsningar på infrastrukturen i länet

ANNONS

LÄNET

”Region Kalmar län efterlyser nya satsningar på infrastrukturen i Kalmar län utöver de Trafikverket redovisat i den nationella planen.”

Det skriver regionen i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Med smärre förändringar antog regionstyrelsen på onsdagen regionala utvecklingsnämndens och kollektivtrafiknämndens yttrande över den nationella planen för transportinfrastrukturen 2022-2033.”

”För Kalmar län är satsningar på de regionala järnvägarna avgörande för att klara klimatomställningen och bidra till regional tillväxt och utveckling. För södra länet handlar det om Kust till kustbanan och kopplingen till Växjö och Karlskrona. För norra och mellersta delen av länet handlar det om Stångådals- och Tjustbanan och kopplingen till Linköping”, skriver regionen.

Konkret efterlyser Region Kalmar län följande när det gäller järnvägen:

  • En ombyggnad av Emmaboda station på Kust till kustbanan bör ingå i planen. Här är regionen beredd till en samfinansiering på 50 miljoner kronor.
  • Ett mötesspår vid Rockneby på Stångådalsbanan bör prioriteras i planen. Mötesspåret är fullt finansierat genom samfinansiering och kommunal medfinansiering.

”Däremot anser regionen att det är positivt att Stångdals- och Tjustbanan kommer att få det nya signalsystemet ERTMS enligt planeringen med start 2023. I yttrandet understryks dock att det inte får bli någon försening då nya tåg kommer att tas i drift 2025-2026. Regionen ser också positivt på att Stångådals- och Tjustbanan anges som brist och ska bli föremål för fördjupad utredning”, skriver regionen.

”När det gäller vägarna så riktas kritik mot att flera nödvändiga projekt inte finns med eller är förskjutna i tid i förslaget till nationell plan.”

  • Avsnittet Gladhammar-Verkebäck på E22 ska enligt planen få mittsepareringen 2028-2031. Regionen vill att den gamla planen ska gälla, det vill säga 2025-2027. Regionen understryker att det också är viktigt att förbifart Bergkvara byggs enligt plan utan förseningar.
  • Regionen vill se att genomfart Mönsterås på E22 tas upp som en investering. Här finns en avsiktsförklaring mellan Mönsterås kommun och Trafikverket.
  • Också E 22 genom Verkebäck – en av de sista större flaskhalsarna på E 22 – bör namnges som investeringsobjekt i planen,
  • Regionen ser allvarligt på att Trafikplats Glasporten, Nybro, inte finns med i planen. Här finns en avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal med Trafikverket om en kommunal medfinansiering på 40 av de 120 miljonerna som investeringen beräknas kosta.

”Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och ville att yttrandet skulle omformuleras så att nya spår för höghastighetståg mellan storstadsregionerna/nya stambanor skulle nedprioriteras till förmån för satsningar på befintliga vägar och järnvägar, i synnerhet i Kalmar län”, skriver regionen.

”Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om att bordlägga projektet om höghastighetståg och att de ekonomiska medlen istället ska omfördelas till det befintliga väg- och tågnätet.”

Bra betyg till länstrafiken

”Kalmar länstrafik får bra betyg av de resande. Det framgår av den senaste kollektivtrafikbarometern.

Av samtliga länstrafikbolag i landet hamnar Kalmar länstrafik på tredje plats när det gäller nöjdhet med senaste resan, trea när det gäller förarens bemötande, trea när det gäller om det är rent och snyggt ombord och fyra när det gäller bekvämligheten i fordonen.”

”När det gäller serviceresorna – färdtjänst och sjukresor – var 92 procent av de resande med Kalmar länstrafik nöjda.  När det gäller handläggningen av färdtjänst eller serviceresor uppgav 83 procent att de var nöjda”, skriver regionen.

”Allra bäst lyckas dock Kalmar länstrafik med punktligheten. 94 procent – bäst i Sverige – av resenärerna ansåg att de kom fram i utsatt tid eller med högst fem minuters försening. 86 procent är genomsnittet för landets länstrafik.”

”Vid regionstyrelsens sammanträde på onsdagen redovisades också en enkät kring hur resandet med kollektivtrafik förändrats under pandemin. 29 procent av de tillfrågade svarade att de helt avstått från att resa med kollektivtrafiken under pandemin medan 30 procent uppger att de resor som vanligt. 7 procent åker inte under rusningstid, 20 procent avstår icke-nödvändiga resor och elva procent åker som vanligt men håller extra avstånd”, skriver regionen.

”En annan effekt av pandemin är att 57 procent säger att de åker personbil i större utsträckning än före pandemin.”

Tillgänglighet i december

”1177.se som är den första ingången till vården har haft en kraftig ökning av alla sina parametrar under pandemin. I december gjordes drygt 411 559 besök i länet på sidan. Nästan 432 685 inloggningar gjordes i e-tjänsterna. 214 922 länsbor hade i december ett konto på 1177.se, vilket innebär en ökning med 65 000 personer på två år.”

”Däremot har antalet digitala vårdmöten varit betydligt färre under hösten än vad de var under våren 2021. I december rörde det sig om 786 möten, vilket kan jämföras med 1 585 i december 2020.”

”Primärvården uppvisar tillgänglighetssiffror som genomsnittet för landet, 85 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i december fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. 99 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under december fick tid inom tre dagar.”

”För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga väntetiden 37 minuter i december. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var två procent.”

”73 procent av patienterna i Kalmar län fick i december en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 60 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 82 procent i jämförelse med 72 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de bättre”, skriver regionen.

”Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 84 procent och vid Västerviks sjukhus 75 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i december färdigbehandlade inom fyra timmar, medan omkring 60 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.”

”Cirka 77 procent av patienterna till barn – och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök  inom 30 dagar i december. Däremot fick bara 32 procent tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar.”

”När det gäller vuxenpsykiatrin fick 97 procent tid till första besök inom 90 dagar, 92 procent fick tid till återbesök inom medicinskt måldatum”, skriver regionen.

Ersättning för covid-vaccinationer

”Också kommuner och externa aktörer kommer under 2022 att få en ersättning på 200 kronor per given dos vaccin mot covid-19. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen.”

”Tidigare har beslut tagits om att hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län ska få denna ersättning under 2022. Den ingår som en del i det nya avtalet.”

Votering om fossilfritt jordbruk

”Regionstyrelsen fick votera om ett yttrande på den statliga utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk. Sverigedemokraterna med stöd av Kristdemokraterna och Moderaterna ville att det skulle skrivas in i regionens yttrande att omställningen av det svenska jordbruket till fossilfritt ska gå i takt med övriga EU”, skriver regionen.

Tillägget röstades ned med siffrorna 9-6.

Foto: Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS